Een onderneming die in het buitenland gevestigd is, kan zijn werknemers naar België detacheren, met andere woorden deze werknemers in België tijdelijk tewerkstellen.
Tijdens de detachering blijft de arbeidsverhouding tussen bvb. de Poolse arbeiders en hun Poolse werkgever behouden.

Bij detachering binnen de EU moeten de werkgevers de arbeids- en loon voorwaarden naleven die van kracht zijn in het land van tewerkstelling. Deze regels zijn vastgelegd in Europa en omgezet in Belgisch recht.

Op het vlak van de sociale zekerheid blijven de Poolse arbeiders die beroepsactiviteiten uitoefenen in een ander land veelal onderworpen aan het sociale zekerheidssysteem van het uitzendland, in ons voorbeeld Polen.

Detachering is ook mogelijk voor zelfstandigen zonder personeel of Poolse arbeiders die voor een Pools interimkantoor werken.

De voordelen:

  • U betaalt alleen voor de gewerkte uren
  • Geen doorlopende kosten bij ziekte, vakantie of als u geen werk meer heeft
  • Slechts één kostenpost voor (ingeleend) personeel
  • Goede huisvesting voor uw werknemers
  • Alles juridisch goed geregeld, inclusief verzekering voor ongevallen
  • Professionele ondersteuning voor de werkgevers en de werknemers
  • Extra werknemers zonder extra administratie of inspanningen van uw kant